ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัย : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

ประธานหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

ประธานหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ธัญญพัทธ์
มุ่งพัฒนสุนทร

อาจารย์
สถานะ : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :
Cultural Studies, Community Studies, Gender Equality, Woman and Family, Technology and Social Development


โทร : 054 466 666 ext. 1311
อีเมล : thanyapat.mu@up.ac.th
ห้องทำงาน : B201
เว็บไซต์บุคคล เว็บไซต์บุคคล
Google Scholar Google Scholar

ผลงานวิจัย
ปี ผลงานวิจัย การมีส่วนร่วม รายละเอียด
2563 มานุษยวิทยาดิจิทัลภายใต้กรอบแนวคิดทฤษฎีเทคโนโลยีสื่อกลาง หัวหน้า
2562 สุรากับครอบครัว: ศึกษาการดื่มสุราในมิติครอบครัว หัวหน้า
2561 ยุคแห่งสังคม AI: หาก AI มาแทนที่มนุษย์ หัวหน้า
2019 การถ่ายทอดวัฒนธรรมการทอผ้าไทลื้อ และอัตลักษณ์ลายผ้าไทลื้อ ของกลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านทุ่งหมอก อ.เชียงคำ จ.พะเยา หัวหน้า