กัญจน์ชญา กอกน้อย
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงาน

โทร.1302 ห้อง B201

อันธิกา ใจดี
ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารทั่วไป

โทร.1302 ห้อง B201

มณมรกต บัวแดง
ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานวิชาการ

โทร.1315 ห้อง B202

ธนรินทร์ คงเถื่อน
ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานแผนงาน

โทร.1301 ห้อง B201

ชัยวัฒน์ ชูเชิด
บุคลากร

โทร.1303 ห้อง B201

จุฑาทิพ พงษ์ประภาส
นักวิชาการศึกษา

โทร.1318 ห้อง B202

ณัฐฐพัชร์ ตติย์ธานุกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร.1307 ห้อง B201

ธนรินทร์ คงเถื่อน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทร.1301 ห้อง B201

รัตติกาล หิรัณยรัตน์โยธิน
นักวิชาการศึกษา

โทร.1315 ห้อง B202

ภัทธิญา จินดาคำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร.1305 ห้อง B201

ดวงแข ภาระจำ
นักวิชาการเงินและบัญชี

โทร.1308 ห้อง B201

วิทวัส ประเสริฐศักดิ์
นักวิชาการศึกษา

โทร.1322 ห้อง B202

พรโอบอุ้ม วงศ์วิลาศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร.1305 ห้อง B201

มนัสนันท์ ธุวะคำ
เจ้าพนักงานธุรการ

โทร.1304 ห้อง B201

ศิริพงษ์ เผ่าต๊ะใจ
นักวิชาการศึกษา

โทร.1308 ห้อง B201

เพ็ญพิทักษ์ รัตนหิรัญ
นักประชาสัมพันธ์

โทร.1305 ห้อง B201