01

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ)

Master of Public Administration Program in Public Policy

รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานโยบายสาธารณะ เป็นศาสตร์แห่งการบูรณาการความรู้และ ทักษะการบริหารกิจการสาธารณะอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อออกแบบกระบวนการนโยบาย สาธารณะ อันนำไปสู่นวัตกรรมชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

ข้อมูลหลักสูตร คู่มือนิสิต คณาจารย์
02

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

  • สามารถทำงานได้ในองค์การภาครัฐ เช่น ปลัดอำเภอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. เทศบาล อบจ. กทม. และเมืองพัทยา) ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ นักการเมืองระดับชาติ (ส.ส./ ส.ว.) นักการเมืองระดับท้องถิ่น (ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิติบัญญัติ) นักวิชาการ อาจารย์ นักวิเคราะห์ นักเคลื่อนไหวภาคประชาสังคม
  • สามารถทำงานได้ในองค์การภาคเอกชน เช่น ฝ่ายวิเคราะห์/ประเมินผล บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ รวมทั้งหน่วยงาน/องค์การเพื่อสังคม
  • สามารถปรับประยุกต์ใช้ได้ในการประกอบอาชีพอิสระต่าง ๆ