ชยาณัญ มณีวรรณ
ประธานหลักสูตร

โทร.1319 ห้อง B303

สุธินี ชุติมากุลทวี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

โทร.# ห้อง B203

น้ำทิพย์ เสมอเชื้อ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

โทร.1327 ห้อง B203

รัติยา ฟิชเชอร์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

โทร.# ห้อง B303

อทิตยา ดวงอำไพ
อาจารย์ประจำหลักสูตร

โทร.# ห้อง B203

นิศาชล พรหมรินทร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร

โทร.# ห้อง B203