ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัย : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.
มนตรา
พงษ์นิล

รองศาสตราจารย์
สถานะ : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :
ประชาสังคม ความเป็นพลเมือง การเคลื่อนไหวทางสังคม วัฒนธรรมศึกษา ประชาธิปไตยท้องถิ่น ชุมชนนิยม


โทร : 054 466 666 ext. 1312
อีเมล : montra.po@up.ac.th
ห้องทำงาน : B201
เว็บไซต์บุคคล เว็บไซต์บุคคล
Google Scholar Google Scholar

ผลงานวิจัย
ปี ผลงานวิจัย การมีส่วนร่วม รายละเอียด
2564 การก่อตัวและการปรับตัวของร้านเสื้อผ้ามือสอง ในบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของเมืองพะเยา ผู้ร่วม
2564 ผลกระทบของผู้ประกอบการประเภทร้านอาหารที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการของรัฐ ในเขตเทศบาลตำบลแม่กา จังหวัดพะเยา ผู้ร่วม
2564 การขยายตัวของกลุ่มชนชั้นกลางในกิจกรรมการออกกำลังกายและกีฬาบริเวณลานอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองพะเยา หัวหน้า
2563 การขยายตัวและจินตภาพชุมชนนิยมของร้านกาแฟริมกว๊านพะเยาฝั่งตะวันตก ผู้ร่วม
2563 เงื่อนไขและผลกระทบของร้านอาหารหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาในการเข้าร่วมแอปพลิเคชั่นระบบจัดส่งอาหาร* ผู้ร่วม
2563 ห้างสรรพสินค้ากับการก่อตัวของคนกลุ่มใหม่ในเมืองพะเยา อื่นๆ
2562 มุ่งสู่ชุมชนผู้ประกอบการ: โอกาสและแรงบีบคั้นทางเศรษฐกิจการเมืองของชาวประมงกว๊านพะเยา หัวหน้า
2562 ประเพณีประดิษฐ์ รัฐนาฏกรรมกับชุมชนจินตกรรมในสังคมไทย: การพัฒนากรอบความคิด หัวหน้า
2562 นาฎราษฎร์: สมมติฐานใหม่ด้านวัฒนธรรมศึกษา หัวหน้า
2562 การบูรณาการการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา: องค์ความรู้และการพัฒนานวัตกรรม ผู้ร่วม
2562 การสร้างสังคมปลอดเชื้อ: การจัดระเบียบเยาวชนผ่านการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับสุราในจังหวัดพะเยา หัวหน้า
2562 การสร้างสังคมปลอดเชื้อ: การจัดระเบียบเยาวชนผ่านการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับสุราในจังหวัดพะเยา หัวหน้า
2561 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่และการใช้สารเคมีทางการเกษตรในไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จังหวัดพะเยา หัวหน้า
2561 ประเภทการใช้บริการทางสุขภาพจากการแพทย์แผนจีนในพื้นที่ต่างบริบท หัวหน้า
2561 อำนาจชีวะเหนือผังเมือง: การเผยตัวของทุนนิยมและการพัฒนาในสุญญากาศของผังเมืองรวมเมืองพะเยา หัวหน้า
2561 การเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรกลทางการเกษตรนาข้าวบ้านจำป่าหวายกับความพร้อมเป็นเกษตรอัจฉริยะในบริบทการพัฒนาทางเศรษฐกิจจังหวัดพะเยา หัวหน้า
2561 การประกอบสร้างความหมาย ‘เมืองน่าอยู่’: อัตลักษณ์พะเยาในบทเพลง หัวหน้า
2560 บทสำรวจงานวิจัยทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกับเมืองพะเยาน่าอยู่ หัวหน้า
2560 การใช้สื่อสังคมออนไลน์และกระบวนการวิจัยในวิชาพะเยาศึกษา หัวหน้า
2019 ชุมชนนิยมใน ‘เมืองน่าอยู่’: อัตลักษณ์พะเยาในบทเพลง หัวหน้า