ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัย : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดารารัตน์
คำเป็ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ : ลา/ลาศึกษาต่อ


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :


โทร : 054 466 666 ext. 1309
อีเมล : dararat.kh@up.ac.th
ห้องทำงาน : B201
เว็บไซต์บุคคล เว็บไซต์บุคคล
Google Scholar Google Scholar

ผลงานวิจัย
ปี ผลงานวิจัย การมีส่วนร่วม รายละเอียด
2563 การสื่อสารทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2562 ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หัวหน้า
2560 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบหญิง ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา หัวหน้า