หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) และศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)

ปริญญาตรี


หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) และศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) ศศ.บ. (พัฒนาสังคม)
หลักสูตรระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (4 ปี) หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาสังคมศึกษา ได้ 2 ปริญญา คือ กศ.บ. การศึกษาบัณฑิต (การศึกษา) และ ศศ.บ. ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม)

ปรัชญาของหลักสูตร
ศาสตร์แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต อดทน อุทิศ อิสระคิดวิเคราะห์ บ่มเพาะนักวิจัยอย่างสร้างสรรค์ ผลักดันแผนและนโยบาย ชี้ช่องทางคลายปัญหา ขับเคลื่อนสังคมพัฒนาด้วยพลังปัญญารวม หลักสูตร 4 ปี
อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา
- นักบริหารด้านการพัฒนาสังคมที่สามารถปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาสังคม และความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน
- ครู อาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัยด้านสังคมศาสตร์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติงานในหน้าที่บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน ที่มีการใช้ความรู้ด้านการบริการ บริหารการพัฒนาสังคม
- นักการเมืองและข้าราชการการเมืองทั้งระดับชาติและ ระดับท้องถิ่น
- อาชีพอิสระอื่นๆ


โทร. 0 5446 6666 ต่อ 1270-3
งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา
admissionup@live.up.ac.th
Page Facebook งานรับเข้า