ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
น้ำทิพย์
เสมอเชื้อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :
นโยบายแรงงานต่างด้าว การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการความรู้


โทร : 054 466 666 ext. 1327
อีเมล : numtip.sm@up.ac.th
ห้องทำงาน : B203
เว็บไซต์บุคคล เว็บไซต์บุคคล
Google Scholar Google Scholar

ข้อมูลการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
2565 ปริญญาเอก Ph.D. (International Studies) Waseda University, JAPAN
2552 ปริญญาโท รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) Chiang Mai University (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
2558 ปริญญาตรี รป.บ.(การบริหารท้องถิ่น) Sukhothai Thammathirat Open University (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
2545 ปริญญาตรี สส.บ.(สังคมสงเคราะห์) เกียรตินิยมอันดับ 1 Thammasat University (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ผลงานวิจัย
ปี ผลงานวิจัย การมีส่วนร่วม รายละเอียด
0 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนดอยผาหมีวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย หัวหน้า
0 เครือข่ายท้องถิ่นในการจัดการปัญหาภัยแล้งของพื้นที่จังหวัดพะเยา หัวหน้า
0 มหาวิทยาลัยพะเยา : กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ร่วม
ผลงานสร้างสรรค์
ปี ผลงานสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วม รายละเอียด
ผลงานพัฒนาวิชาการ
ปี ผลงานพัฒนาวิชาการ ระดับนานาชาติ รายละเอียด
2563 แนวทางการจัดการปัญหาภัยแล้งผ่านเครือข่ายท้องถิ่นในจังหวัดพะเยา -
2563 การอบรมหลักสูตร "นักจัดการความรู้จากงานวิจัยเพื่อชุมชน" 30 ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 -
2563 บทความ The Mechanisms of Tourism Management in Achieving Sustainable Development Goals (SDGs): The Case of Phulomlo and Networked Areas, Thailand
2563 บทความ "The Puzzle of ASEAN Instruments to Combat Human Trafficking"
2563 E-learning on Design Thinking (The Stock Exchange of Thailand) -
2563 การอบรม "โปรแกรมที่ 5 เทคนิคการขอทุนกับหน่วยบริหารและจัดการทุน บพข." -
2563 การอบรม "โปรแกรมที่ 3 เทคนิคการขอทุนกับสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)" -
2563 อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ "ก้าวสู่อาจารย์มืออาชีพ" -
2563 การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม (SROI) รุ่นที่ 1 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา -
2563 การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม (SROI): Advance and Practices รุ่นที่ 1 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา -
การบริการวิชาการ
ปี การบริการวิชาการ ระดับนานาชาติ
2563 การสัมมนาวิชาการด้านรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ "ความมั่นคงของมนุษย์ในยุค COVID-19: ถอดบทเรียนการตอบสนองของภาครัฐในสถานการณ์วิกฤติ" -
2563 บรรยายรายวิชา สส 204 หัวข้อระบบราชการและการบริหารจัดการนโยบายสาธารณะ -
2563 การบรรยายรายวิชา สส 204 "ระบบราชการและการบริหารจัดการนโยบายสาธารณะ" -
2563 คณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตพัฒนาสังคม -
2563 คำสั่งคณะกรรมการวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการประจำคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ -
2563 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -
2563 การบรรยาย “Thailand’s Policy towards International Labor Migration” ให้Jawa Timur University
2563 การนำเสนอผลงานวิชาการของนิสิตพัฒนาสังคมระดับหลักสูตร -
2563 การปรับตัวของนิสิตจบใหม่กับความต้องการแรงงานในยุคปัจจุบัน -
2563 การบรรยายหัวข้อ "เครือข่ายภาคประชาชนและการมีส่วนร่วมกับนโยบายสาธารณะ" -
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ
ปี ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ
2563 แต่งกายผ้าไทยทุกวันอังคารและศุกร์