ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมบูรณาการเพื่อชุมชน

รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมบูรณาการเพื่อชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วรรณภา
ทองแดง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :
การบริหารนโยบายสาธารณะ การวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจและสังคม การวางแผนและการประเมินโครงการ การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ การคลังสาธารณะ องค์การและการบริหารงานท้องถิ่น การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงประเมิน


โทร : 054 466 666 ext. 1310
อีเมล : wannapa.to@up.ac.th
ห้องทำงาน : B201
เว็บไซต์บุคคล เว็บไซต์บุคคล
Google Scholar Google Scholar

ข้อมูลการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
2565 ปริญญาเอก D.P.A (Doctor of Public Administration), Major : Public Policy National Institute of Development Administration
2551 ปริญญาโท M.A. (Social Development), Certificate of Excellence National Institute of Development Administration
2549 ปริญญาตรี B.A. (Social Development), First-Class Honors, Gold Medal Naresuan University
ผลงานวิจัย
ปี ผลงานวิจัย การมีส่วนร่วม รายละเอียด
2555 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ของประชาชนตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา หัวหน้า
ผลงานสร้างสรรค์
ปี ผลงานสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วม รายละเอียด
37 ผลกระทบเศรษฐกิจดิจิทัล: การขยายตัวของรายจ่ายสาธารณะด้านการศึกษา และภัยคุกคามทางไซเบอร์ หัวหน้า
ผลงานพัฒนาวิชาการ
ปี ผลงานพัฒนาวิชาการ ระดับนานาชาติ รายละเอียด
2563 ผลกระทบเศรษฐกิจดิจิทัล: การขยายตัวของรายจ่ายสาธารณะด้านการศึกษา และภัยคุกคามทางไซเบอร์ -
2562 นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน: การปฏิบัติจริง หรือ แค่วาทกรรม -
2562 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ในองค์การภาครัฐไทย: กุญแจแห่งความสำเร็จและบทเรียนจากประเทศตะวันตก -
การบริการวิชาการ
ปี การบริการวิชาการ ระดับนานาชาติ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ
ปี ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ