ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดารารัตน์
คำเป็ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ : ลา/ลาศึกษาต่อ


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :


โทร : 054 466 666 ext. 1309
อีเมล : dararat.kh@up.ac.th
ห้องทำงาน : B201
เว็บไซต์บุคคล เว็บไซต์บุคคล
Google Scholar Google Scholar

ข้อมูลการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
2553 ปริญญาโท ร.ม.(การเมืองและการปกครอง) Chiang Mai University (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
2548 ปริญญาตรี ร.บ.(รัฐศาสตร์) Chiang Mai University (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ผลงานวิจัย
ปี ผลงานวิจัย การมีส่วนร่วม รายละเอียด
2563 การสื่อสารทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2562 ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หัวหน้า
2560 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบหญิง ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา หัวหน้า
ผลงานสร้างสรรค์
ปี ผลงานสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วม รายละเอียด
ผลงานพัฒนาวิชาการ
ปี ผลงานพัฒนาวิชาการ ระดับนานาชาติ รายละเอียด
2562 การสอนรูปแบบสื่อผสม วิชารัฐศาสตร์เบื้องต้น -
2562 การผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ ภาคการศึกษา 1/2561 -
2562 การจัดการการเงินเพื่อสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นแบบบูรณาการ -
การบริการวิชาการ
ปี การบริการวิชาการ ระดับนานาชาติ
2561 โครงการ “การพัฒนาศักยภาพผู้นำหญิงพะเยา (รุ่นที่ 4) การสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่นด้วยกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบปรึกษาหารือ” -
2560 แม่กาน่าอยู่ คู่ประชาสังคมเข็มแข็ง ปีที่ 3 -
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ
ปี ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ