การบริการวิชาการ

การบริการวิชาการ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
น้ำทิพย์
เสมอเชื้อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :
นโยบายแรงงานต่างด้าว การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการความรู้


โทร : 054 466 666 ext. 1327
อีเมล : numtip.sm@up.ac.th
ห้องทำงาน : B203
เว็บไซต์บุคคล เว็บไซต์บุคคล
Google Scholar Google Scholar

การบริการวิชาการ
ปี การบริการวิชาการ ระดับนานาชาติ
2563 การสัมมนาวิชาการด้านรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ "ความมั่นคงของมนุษย์ในยุค COVID-19: ถอดบทเรียนการตอบสนองของภาครัฐในสถานการณ์วิกฤติ" -
2563 บรรยายรายวิชา สส 204 หัวข้อระบบราชการและการบริหารจัดการนโยบายสาธารณะ -
2563 การบรรยายรายวิชา สส 204 "ระบบราชการและการบริหารจัดการนโยบายสาธารณะ" -
2563 คณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตพัฒนาสังคม -
2563 คำสั่งคณะกรรมการวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการประจำคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ -
2563 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -
2563 การบรรยาย “Thailand’s Policy towards International Labor Migration” ให้Jawa Timur University
2563 การนำเสนอผลงานวิชาการของนิสิตพัฒนาสังคมระดับหลักสูตร -
2563 การปรับตัวของนิสิตจบใหม่กับความต้องการแรงงานในยุคปัจจุบัน -
2563 การบรรยายหัวข้อ "เครือข่ายภาคประชาชนและการมีส่วนร่วมกับนโยบายสาธารณะ" -
2563 การประเมินผลงานในรายวิชา 192411 -