การบริการวิชาการ

การบริการวิชาการ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.
มนตรา
พงษ์นิล

รองศาสตราจารย์
สถานะ : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :
ประชาสังคม ความเป็นพลเมือง การเคลื่อนไหวทางสังคม วัฒนธรรมศึกษา ประชาธิปไตยท้องถิ่น ชุมชนนิยม


โทร : 054 466 666 ext. 1312
อีเมล : montra.po@up.ac.th
ห้องทำงาน : B201
เว็บไซต์บุคคล เว็บไซต์บุคคล
Google Scholar Google Scholar

การบริการวิชาการ
ปี การบริการวิชาการ ระดับนานาชาติ
2564 โครงการติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยงบรายได้คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2564 กิจกรรมที่ 2 -
2563 โครงการคลีนิก UP-PSF (ครั้งที่ 2) -
2563 เปิดตัว...เครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวรักษ์นกยูงไทยล้านนาตะวันออก ในงาน เทศกาลราแพน (เทศกาลนับนกยูงไทยแห่งป่าเวียงลอ ครั้งที่ 4 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 – มีนาคม 2564) วันเสาร์ที่ 21 ถึงวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 -
2562 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและบทความวิจัย ประจำคณะสถาปัตยกรรมศษสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (อ้างถึง คำสั่งคณะสถาปััตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ที่ 043/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย บทความวิจัยและบทความทางวิชาการ ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2561) -
2562 งานเสวนา “Bully เด็กในวันนี้ เป็นสังคมแห่งความรุนแรงในวันหน้า” -
2561 นาฏราษฎร์ในประเพณีประดิษฐ์ :พลังคน อำนาจผี บารมีวีรบุรุษ และอภินิหารแห่งรัฐ -
2561 เสวนาวิชาการ เรื่อง นาฏราษฎร์ในประเพณีประดิษฐ์: พลังคน อำนาจผี บารมีวีรบุรุษและอภินิหารแห่งรัฐ -
2560 วิทยากรงานสัมมนาหัวข้อ 921 ปี เมืองพะเยา “4 ทศวรรษจังหวัดพะเยา: อดีต ปัจจุบันและอนาคต” วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.00-17.00 น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา (บันทึกคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ ศธ0590.45/294 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร) -
2560 วิทยากรอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคม จังหวัดตาก -