ผลงานวิจัย : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

สุรากับครอบครัว: ศึกษาการดื่มสุราในมิติครอบครัว

งานวิจัยเรื่อง “สุรากับครอบครัว: ศึกษาการดื่มสุราในมิติครอบครัว” เป็นวิจัยย่อยภายใต้โครงการวิจัยชุด “สุรานิพนธ์: สถานภาพทางสังคมในจังหวัดพะเยา” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สำรวจสถานภาพองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับสุราในมิติครอบครัว 2) เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับสุราในมิติครอบครัวจะศึกษา งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาผ่านระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ในรูปแบบการศึกษาเชิงเอกสาร จากแนวคิดทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการดื่มสุรา แล้วนำข้อมูลที่ประมวลได้มาทำการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และอภิปรายผ่านกรอบแนวคิดทฤษฎีการวิเคราะห์วาทกรรมของมิเชล ฟูโกต์ ผลการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่า สถานการณ์การการดื่มสุราในพื้นที่จังหวัดพะเยาจากที่เคยมีสถิติดื่มชุกเป็นลำดับที่ 1 ได้ถูกรณรงค์ด้วยกฎเกณฑ์ กฎระเบียบ และโครงการต่างๆ ในช่วงปี พ.ศ.2540 เป็นต้นมา จนสามารถลดลำดับจากสถิติการดื่มสูงสุดลงมาได้ โดยกลไกเหล่านี้ทางรัฐได้ใช้อำนาจเข้ามาบริหารจัดการนั้น ส่งผลให้เกิดการประกอบสร้างความหมายของการดื่มสุราในมิติที่เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต