ผลงานวิจัย : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

การถ่ายทอดวัฒนธรรมการทอผ้าไทลื้อ และอัตลักษณ์ลายผ้าไทลื้อ ของกลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านทุ่งหมอก อ.เชียงคำ จ.พะเยา

งานวิจัยเรื่อง “การถ่ายทอดวัฒนธรรมการทอผ้าไทลื้อ และอัตลักษณ์ลายผ้าไทลื้อ ของกลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านทุ่งหมอก อ.เชียงคำ จ.พะเยา” มีจุดมุ่งหมายในการค้นหาความเป็นมาของกลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งมอก อ.เชียงคำ จ.พะเยา ตลอดจนต้องศึกษากระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมทอผ้า และอัตลักษณ์ การสื่อความหมายของลวดลายบนผ้าทอไทลื้อผ่านแนวคิดทฤษฎีสัญวิทยาภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อของคนไทลื้อ ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการถ่ายทอดมี 3 รูปแบบ ได้แก่ ถ่ายทอดกันในครัวเรือน ถ่ายทอดผ่านกลุ่มทอผ้า และถ่ายทอดในโรงเรียนชุมชน โดยอัตลักษณ์ของลายผ้าของกลุ่มทอผ้าในปัจจุบันมีความเลื่อนไหลไปตามยุคสมัย และกระแสความนิยมของกลุ่มผู้บริโภคไปบ้าง แต่ก็ยังมีอัตลักษณ์ลายดั้งเดิมอยู่ ในส่วนของลวดลายส่วนหนึ่งมาจากลายธรรมชาติ สื่อความหมายตามจริงถึงธรรมชาติที่เลียนแบบมา ซึ่งลวดลายกลุ่มนี้นิยมใช้กับข้าวของเครื่องใช้ทั่วไป และในอีกส่วนหนึ่งเป็นลวดลายที่เกิดจากจินตนาการตามความเชื่อเรื่องเล่าของคนไทลื้อ จะเป็นสิ่งที่สื่อความหมายแทนสิ่งดีงาม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปกปักษ์รักษา ลวดลายกลุ่มนี้จะทอบนผ้าที่ใช้ในพิธีกรรมเป็นหลัก