ผลงานวิจัย : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

การสร้างสังคมปลอดเชื้อ: การจัดระเบียบเยาวชนผ่านการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับสุราในจังหวัดพะเยา

งานวิจัยนี้ศึกษาพัฒนาการของงานวิจัยและการพัฒนาเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนในจังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อ 1) สำรวจสถานภาพองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับสุราในกลุ่มเยาวชนจังหวัดพะเยา 2) ศึกษาการจัดการปัญหาเยาวชนผ่านการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับสุราในจังหวัดพะเยา มีวิธีการวิจัยเชิงเอกสารและนำมาวิเคราะห์สรุปผลเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า องค์ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดพะเยาที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนมีการเปลี่ยนแปลงความหมายใน 2 ช่วงเวลา ได้แก่ 1) ความเชื่อว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถูกสร้างความหมายว่าเป็นปัญหาของเยาวชนในทศวรรษ 2540 ในบริบทที่จังหวัดพะเยาเริ่มเข้าสู่ความทันสมัย และส่งผลให้ 2) ในทศวรรษ 2550 งานวิจัยของจังหวัดพะเยามีเป้าหมายเพื่อการควบคุมและจัดระเบียบเยาวชนให้ห่างไกลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อปัญหาในพะเยามีความสำคัญอยู่ในลำดับต้นของประเทศ งานวิจัยและพัฒนาในจังหวัดพะเยาพยายามแสดงภาพสังคมปลอดเชื้อให้กับเยาวชนในจังหวัดพะเยาเพื่อจัดระเบียบพฤติกรรมของเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผ่านมาตรการควบคุมทางกฎหมาย พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ส่วนตัว ตลอดจนการควบคุมของสถาบันการศึกษา