ผลงานวิจัย : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

นาฎราษฎร์: สมมติฐานใหม่ด้านวัฒนธรรมศึกษา

-