ผลงานวิจัย : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบหญิง ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

บทความนี้นำเสนอผลการศึกษาของโครงการวิจัยเรื่อง บทบาทขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่อคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบหญิง: ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย เชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาสถานการณ์แรงงานนอกระบบของตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 2) เพื่อศึกษาบทบาทเพศสภาพของหญิงที่มีต่อการเลือกเป็นแรงงานนอกระบบหญิง และ 3) เพื่อศึกษาบทบาทของเทศบาลตำบลแม่กาที่มีต่อคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบหญิง ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า 1) สถานการณ์ของแรงงานนอกระบบหญิงในตำบลแม่กา นั้นยังไม่มีความชัดเจนทั้งในด้านข้อมูลเชิงสถิติและการนิยามตัวตนของปัจเจกและหน่วยงานระดับท้องถิ่น โดยส่วนรวมพบว่าอาชีพ ส่วนใหญ่ของประชาชนในตำบลแม่กา ยังคงประกอบอาชีพเกษตรกร และ รับจ้าง ซึ่งอยู่ในความหมายของการเป็นแรงงานนอกระบบ คือ กลุ่มที่ทำอาชีพอิสระทั่วไป 2) บทบาทเพศสภาพของหญิงมีผลต่อการเลือกเป็นแรงงาน นอกระบบ อันเป็นผลมาจากปัจจัยด้านชีวภาพ และปัจจัยด้านทางด้านสังคม และ 3) บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบหญิงนั้น พบว่าโครงการหรือนโยบายส่วนใหญ่ที่เกิดจากแผนพัฒนา 3 ปี เทศบาลตำบลแม่กา ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 – 2560 ยังครอบคลุมเพียงคุณภาพชีวิตในประเด็น ความมั่นคงในอาชีพรายได้ และในด้านหลักประกันทางสังคมของแรงงานนอกระบบ ส่วนประเด็นด้านความปลอดภัยทางสุขภาพยังมีความไม่ชัดเจน