ผลงานวิจัย : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

การเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรกลทางการเกษตรนาข้าวบ้านจำป่าหวายกับความพร้อมเป็นเกษตรอัจฉริยะในบริบทการพัฒนาทางเศรษฐกิจจังหวัดพะเยา

การศึกษานี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเครื่องจักรกลทางการเกษตรประเภทนาข้าวตั้งแต่ พ.ศ. 2510-ปัจจุบันในบริบทการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดพะเยา มีระเบียบการวิจัยโดยวิธีการวิจัยคุณภาพ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เจาะลึกกับเกษตรกรชาวนาหมู่บ้านจำป่าหวาย จังหวัดพะเยาและร้านขายเครื่องจักรกลการเกษตรในจังหวัดพะเยา ผลการศึกษาพบว่าทศวรรษ 2540 มีการเปลี่ยนแปลงการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรที่มีพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างชัดเจน เนื่องจากมีความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของจังหวัดพะเยาจากเศรษฐกิจการค้าเป็นเศรษฐกิจพืชพาณิชย์ แต่อย่างไรก็ตาม อัตราการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรกลทางการเกษตรนาข้าวดังกล่าว มีความเฉื่อยในการปรับเปลี่ยนให้ใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะด้วยเงื่อนไขแบบแผนการผลิต สถานะทางเศรษฐกิจของชาวนา กับความล่าช้าขององค์ความรู้ นโยบายและเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ