ผลงานวิจัย : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

ประเภทการใช้บริการทางสุขภาพจากการแพทย์แผนจีนในพื้นที่ต่างบริบท

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประเภทการใช้บริการทางสุขภาพของผู้ป่วยจากสถานบริการทางสุขภาพการแพทย์แผนจีนสองแห่ง ได้แก่ คลินิกแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยพะเยา และแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพะเยา โดยทำความเข้าใจเงื่อนไขและบริบทที่ทำให้ผู้ป่วยใช้บริการทางสุขภาพที่แตกต่างกัน โดยมีวิธีการวิจัย 1) การวิจัยเชิงสำรวจสถิติจากเอกสารเวชระเบียนผู้มาใช้บริการจากสถานบริการทางสุขภาพทั้งสองแห่ง และ 2) การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบสุ่มผู้มาใช้บริการแห่งละ 1 คน ผลการศึกษาพบว่า ถึงแม้ว่าผู้ใช้บริการจะได้รับข้อมูลแบบปากต่อปากในการเปิดให้บริการทางสุขภาพแบบการแพทย์แผนจีนที่สถานบริการทางสุขภาพทั้งสองแห่งเช่นเดียวกัน ทว่าบริบทที่แตกต่างกัน ได้แก่ ช่วงอายุ สถานภาพ การเข้าถึงของผู้ใช้บริการ และทำเลที่ตั้งของสถานบริการทางสุขภาพ ทำให้สถานบริการทางสุขภาพทั้งสองแห่งมีผู้มาใช้บริการทางสุขภาพที่แตกต่างกัน คือ แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพะเยามีผู้มาใช้บริการด้านอายุรกรรม ในขณะที่คลินิกแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยพะเยามีผู้มาใช้บริการด้านความงาม การวิจัยนี้ต้องการอภิปรายว่า ทำเลที่ตั้งของสถานบริการทางสุขภาพที่สัมพันธ์กับลักษณะความเป็นเมืองซึ่งมีลักษณะประชากรที่แตกต่างกัน จะส่งผลต่อรูปแบบและการพัฒนาการให้บริการทางแพทย์แผนจีนที่แตกต่างกันด้วย