ผลงานวิจัย : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

การใช้สื่อสังคมออนไลน์และกระบวนการวิจัยในวิชาพะเยาศึกษา

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ใช้สื่อออนไลน์และกระบวนการวิจัยเป็นกิจกรรมหลักในวิชาพะเยาศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยพะเยา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (AEC) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แบบประเมินผลการจัดการเรียนการสอนวิชาพะเยาศึกษาโดยใช้มาตรวัด 5 ระดับ โดยมีกลุ่มตัวอย่างจำนวน 99 คน 2) ผลการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตวิชาพะเยาศึกษาที่ผู้เรียนได้กรอกผ่านระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 291 คน และ 3) ระดับขั้นและค่าระดับขั้นผลการเรียนวิชาพะเยาศึกษาของนิสิตจำนวน 446 คน มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อบรรยายลักษณะของข้อมูลเชิงพรรณนาตัวเลข ผลการศึกษาพบว่า ผู้เรียนมีความเห็นด้วยในระดับมากต่อรูปแบบและแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพะเยาศึกษา และเห็นด้วยมากต่อผลสำเร็จของกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพะเยาศึกษา ซึ่งส่งผลต่อผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิตในวิชาพะเยาศึกษาอยู่ในระดับมาก การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพะเยาศึกษาลักษณะนี้ ทำให้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยในวิชาพะเยาศึกษาของนิสิตอยู่ในระดับ 2.88