ผลงานวิจัย : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

การเปลี่ยนแปลงพื้นที่และการใช้สารเคมีทางการเกษตรในไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จังหวัดพะเยา

การศึกษา การเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพาะปลูกและการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตรไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในพะเยา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในจังหวัดพะเยา และศึกษาการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบทางลบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ปุ๋ยและสารเคมีทางการเกษตร โดยมีกลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในหมู่บ้านโซ้ ม. 2 ต. แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา จำนวน 3 ครัวเรือน และศึกษาจากข้อมูลสถิติประกอบกัน และวิเคราะห์โดยการพรรณนาการเปลี่ยนแปลงเชิงสถิติและข้อมูลจากการสัมภาษณ์ จากการศึกษาพบว่า พื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในจังหวัดพะเยามีการเพิ่มขึ้นและลดลงเนื่องจากความต้องการของตลาดที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ราคาสูงขึ้น เกษตรกรจึงการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นตามลำดับ เมื่อการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เริ่มเป็นที่นิยมส่งผลให้ เกิดผลผลิตล้นตลาด ความต้องการของตลาดจึงลดลงและราคาถูกลงตามไปด้วย เกษตรกรจึงลดพื้นที่ในการปลูกข้าวโพดลงและแบ่งพื้นที่บางส่วนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่มีราคาสูงกว่า จากความต้องการของเกษตรกรที่ต้องการผลผลิตที่สูงขึ้น ทำให้เกิดการเข้ามาของปุ๋ยและสารเคมีทางการเกษตร เกษตรกรพบว่าการใช้สารเคมีนั้นส่งผลเสียต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จึงลดการใช้สารเคมีและนำปุ๋ยอินทรีย์มาใช้ผสมผสานกันเพื่อให้ได้ผลผลิตตรงตามความต้องการและส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพน้อยที่สุด