ผลงานวิจัย : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

บทสำรวจงานวิจัยทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกับเมืองพะเยาน่าอยู่

บทความนี้เป็นการทบทวนงานศึกษาวิจัยทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเกี่ยวกับเมืองน่าอยู่ โดยพบว่า อุดมการณ์ของสังคมประกอบสร้างความหมายและความจริงทางวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงลื่นไหลในกระบวนการทางประวัติศาสตร์ เช่น อิทธิพลของแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนเป็นเครื่องมือในการประกอบสร้างความหมายของเมืองน่าอยู่ในทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เมืองพะเยาน่าอยู่ถูกสร้างความหมายจากแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนเช่นกัน โดยสะท้อนผ่านการศึกษาวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการพัฒนาเมืองน่าอยู่ บทความนี้ต้องการพัฒนาไปสู่คำถามสำคัญว่า เครื่องมือทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมภายใต้อิทธิพลของวัฒนธรรมชุมชนได้ประกอบสร้างความหมายเมืองพะเยาน่าอยู่ขึ้นมาในรูปแบบใดและปรับเปลี่ยนความหมายในแต่ละช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ของการพัฒนาเมืองพะเยาอย่างไร