ผลงานวิจัย : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

แนวทางการฟื้นฟูแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน ชุมชนริมกว๊านพะเยา

แนวทางการฟื้นฟูแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน ชุมชนริมกว๊านพะเยา