ผลงานวิจัย : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

เครือข่ายท้องถิ่นในการจัดการปัญหาภัยแล้งของพื้นที่จังหวัดพะเยา

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสำรวจเครือข่ายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ ภัยแล้งในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 2) เพื่อประเมินศักยภาพของเครือข่ายภาครัฐที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการภัยแล้งในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา และ 3) เพื่อนำเสนอรูปแบบที่เหมาะสม สำหรับการจัดการภัยแล้งด้วยเครือข่ายภาครัฐในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยใช้ระเบียบวิธี วิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-Methodology) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ตัวแทนบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานเครือข่ายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พ.ศ. 2560 จำนวน 80 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม โดยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ด้วยสถิติเชิงปริมาณ ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ร่วมกับการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semistructured Interview) กับผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการภัยแล้งในพื้นที่ศึกษา จำนวน 2 คน วิเคราะห์ ข้อมูลโดยนำข้อมูลมาเรียบเรียง จำแนกอย่างมีระบบ