ผลงานวิจัย : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา : กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

https://drive.google.com/drive/folders/1d04qWH2oBxsoC0MZdOV0XE10a6FVj5ZR?usp=sharing ในระยะเวลา 15 เดือนที่ผ่านมา ทางคณะผู้วิจัยได้ศึกษาและพัฒนาระบบกลไกการตลาดของข้าวหอมมะลิเกรดพรีเมียม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาระบบและกลไกในการผลิตสินค้าข้าวหอมมะลิ และการควบคุมคุณภาพสินค้าข้าวหอมมะลิ 2) เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการตลาดข้าวหอมมะลิ 3) เพื่อศึกษาและพัฒนาเครือข่ายที่เหมาะสมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าข้าวหอมมะลิ 4) เพื่อพัฒนากลไกลดูดซับเศรษฐกิจในพื้นที่ที่มีโครงสร้างกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม การดำเนินโครงการ ได้เริ่มตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ การศึกษาระบบการขาย รวมถึงการจัดการเรื่องราคา จนถึงการทดลองทำตลาดข้าวหอมมะลิเกรดพรีเมียม