ผลงานวิจัย : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

ผลกระทบของผู้ประกอบการประเภทร้านอาหารที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการของรัฐ ในเขตเทศบาลตำบลแม่กา จังหวัดพะเยา

-