ผลงานวิจัย : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

การก่อตัวและการปรับตัวของร้านเสื้อผ้ามือสอง ในบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของเมืองพะเยา

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการก่อตัวของธุรกิจสินค้ามือสองในบริบทการ เปลี่ยนแปลงของเทศบาลเมืองพะเยา 2) ศึกษาการปรับตัวของผู้ประกอบกิจการสินค้ามือสองในภาวะเศรษฐกิจตกต่่าในเขตเทศบาลเมืองพะเยา การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีพื้นที่การศึกษาในเขตเทศบาลเมืองพะเยา โดยมีวิธีการเก็บข้อมูลเชิงส่ารวจและสัมภาษณ์เจาะลึกแบบไม่เป็นทางการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์ได้แก่ เจ้าของธุรกิจสินค้ามือสองที่อยู่ในบริเวณ อ่าเภอเมืองจังหวัดพะเยา จ่านวน 6 ร้าน ผลการศึกษาพบว่าจากการเกิดขึ้นของธุรกิจสินค้ามือสองทั้ง 6 แห่ง แบ่งเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกเป็นผู้ที่เริ่มต้นเปิดร้านขายสินค้ามือสอง กลุ่มที่สองคือกลุ่มผู้ที่ ผันตัวจากการขายสินค้ามือหนึ่งเป็นสินค้ามือสอง ซึ่งเกิดขึ้นภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาเมืองในเขตเทศบาลเมืองพะเยาในขณะที่เศรษฐกิจมีความถดถอย จึงท่าให้ผู้ประกอบกิจการ ต้องปรับตัวในรูปแบบต่าง ๆ ผลการศึกษานี้สะท้อนให้เห็นการก่อตัวและปรับตัวของร้านเสื้อผ้ามือสองเพื่อดิ้นรนให้อยู่รอดภายใต้พลวัตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมเมือง