ผลงานวิจัย : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

ยุคแห่งสังคม AI: หาก AI มาแทนที่มนุษย์

ในโลกยุคปัจจุบันเราอาจปฏิเสธไม่ได้ว่าก าลังเข้าสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์ (AI age) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์ คิดค้นขึ้นจากศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์หลายๆ แขนง มาผนวกกับเทคโนโลยีในด้านอื่นๆ จนกลายมาเป็นนวัตกรรมชั้นสูง ระบบ AI ที่อยู่ในเทคโนโลยีเหล่านี้ ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของมนุษย์เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะทางด้านการ ติดต่อสื่อสารที่เชื่อมโยงโลกทั้งใบให้เล็กลงอย่าง Facebook และ Google2 ด้านการคมนาคมอย่างรถยนต์ไร้พลขับ รถยนต์ขับ เคลื่อนที่ไม่ใช้เชื้อเพลิง และด้านอุตสาหกรรมที่ใช้หุ่นยนต์แทนแรงงานคน ซึ่งนับได้ว่าเทคโนโลยี AI ที่อยู่ในนวัตกรรมเหล่านี้ นั้นมีคุณูปการต่อมนุษย์โลกอย่างมากมาย แต่ในทางตรงกันข้าม การพัฒนาเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยปราศจากการศึกษาค้นคว้าและวางแผนในมิติทางสังคมศาสตร์ด้วยนั้น ก็มักจะส่งผลกระทบต่อสังคมมนุษย์ตามมาเช่นกัน ดังเช่นที่เคยเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของโลกที่เปลี่ยนจากยุคเกษตรกรรมมาเป็นยุคอุตสาหกรรมแล้วเกิดผลกระทบใน ด้านสังคมตามมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องแรงงาน ปัญหาการปรับตัวการยอมรับสิ่งใหม่ของปัจเจกบุคคลในสังคม ปัญหาด้านวิทยาการในบางสาขาที่ยังก้าวไม่ทันกับเทคโนโลยี ดั้งนั้นบทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอเกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AI รวมถึงการน างานวิจัย และบทความที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์สังเคราะห์ให้เห็นถึง ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดกับสังคมมนุษย์เมื่อถึงช่วงการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมยุค AI อย่างเต็มขั้น