ผลงานสร้างสรรค์ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

ผลกระทบเศรษฐกิจดิจิทัล: การขยายตัวของรายจ่ายสาธารณะด้านการศึกษา และภัยคุกคามทางไซเบอร์

ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเช่นนี้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อกระบวนการผลิตสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก และผลกระทบของเศรษฐกิจดิจิทัลก็ยังส่งผลทำให้การดำเนินชีวิตของผู้คนมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วย แต่การขับเคลื่อนสังคมเศรษฐกิจดิจิทัลให้บรรลุเป้าหมายนั้น ตามแนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแนวใหม่ (Endogenous Growth Theory) เชื่อว่า รัฐบาลต้องจัดสรรรายจ่ายสาธารณะเพื่อส่งเสริมการลงทุน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ โดยเฉพาะเงินอุดหนุนทางการศึกษา การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และการวิจัยและพัฒนา ที่เพียงพอ ต่อเนื่อง และเป็นระบบ ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและการขยายตัวของรายจ่ายสาธารณะด้านการศึกษา จึงมีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ยิ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลมากเท่าไร รัฐบาลจะยิ่งจัดสรรรายจ่ายสาธารณะด้านการศึกษาที่เป็นพื้นฐานของการเตรียมความพร้อมด้านทุนมนุษย์ การวิจัยและนวัตกรรม มากขึ้นเท่านั้น โดยการจัดสรรรายจ่ายสาธารณะด้านการศึกษาที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ก็จะส่งผลดีต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยเช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ดี การมุ่งพัฒนาประเทศไปสู่ความเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบนั้น อาจต้องเผชิญกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ยากจะหลีกหนีได้ และภัยคุกคามทางไซเบอร์ทุกรูปแบบก็ล้วนสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งสิ้น ดังนั้น องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ทั้งภาครัฐและเอกชน ควรเร่งเตรียมความพร้อมด้านทักษะบุคลากรและจัดให้มีระบบและกระบวนการในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องและทันท่วงที