อำนาจหน้าที่/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อำนาจหน้าที่/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - อำนาจหน้าที่


# ปี รายการ เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด
1 2566 อำนาจหน้าที่ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับปัจจุบัน) เปิด
2 2566 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา แต่งตั้งคณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิด
3 2553 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 เปิด
4 2557 ประกาศจัดตั้งส่วนงานวิชาการ (คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์) เปิด
5 2563 ประกาศแบ่งส่วนงานภายในคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2563 เปิด
6 2562 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อย ระดับงานภายในสำนักงานคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2562 เปิด
จำนวนทั้งหมด 6 รายการ