การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง - การประเมินความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ


# ปี รายการ เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด
1 2566 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566 เปิด
2 2565 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2565 เปิด
จำนวนทั้งหมด 2 รายการ