No Gift Policy

No Gift Policy - เจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy


# ปี รายการ เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด
1 2566 ประกาศ เรื่อง นโยบาย ไม่ให้ ไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เปิด
2 2566 ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เปิด
จำนวนทั้งหมด 2 รายการ