คู่มือหรือมาตรฐาน

คู่มือหรือมาตรฐาน - คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน


# ปี รายการ เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด
1 2566 คู่มือการดำเนินงานโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 เปิด
2 2566 คู่มือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป (ฝ่ายบุคคล) เปิด
3 2566 คู่มือการปฏิบัติงาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ด้วย AUN QA Version 4.0 เปิด
4 2566 คู่มือ ระบบบันทึกข้อมูลภาระงานสายวิชาการ WORKLOAD(A) (สิทธิ์ผู้ใช้งาน) เปิด
5 2566 คู่มือ ระบบบริการหน่วยคอมพิวเตอร์/ประชาสัมพันธ์ IT SERVICES เปิด
6 2566 คู่มือโปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์สำหรับเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา เปิด
7 2566 คู่มือโปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา-iThesis เปิด
จำนวนทั้งหมด 7 รายการ