การบริหารทรัพยากรบุคคล

การบริหารทรัพยากรบุคคล - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


# ปี รายการ เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด
1 2566 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2566 เปิด
2 2565 แผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2565 เปิด
3 2567 แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 2563 - 2567 เปิด
จำนวนทั้งหมด 3 รายการ