จริยธรรม

จริยธรรม - ประมวลจริยธรรม


# ปี รายการ เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด
1 2566 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา เปิด
2 2564 ประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 เปิด
3 2554 ระเบียบ มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย จรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากร พ.ศ.2554 เปิด
จำนวนทั้งหมด 3 รายการ