การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


# ปี รายการ เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด
1 2566 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566 ราย 6 เดือน (ต.ค.65 - มี.ค.66) เปิด
2 2565 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2565 เปิด
จำนวนทั้งหมด 2 รายการ