การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


# ปี รายการ เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด
1 2566 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566 เปิด
2 2562 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2562 เปิด
จำนวนทั้งหมด 2 รายการ