ผลงานพัฒนาวิชาการ

ผลงานพัฒนาวิชาการ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
น้ำทิพย์
เสมอเชื้อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :
นโยบายแรงงานต่างด้าว การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการความรู้


โทร : 054 466 666 ext. 1327
อีเมล : numtip.sm@up.ac.th
ห้องทำงาน : B203
เว็บไซต์บุคคล เว็บไซต์บุคคล
Google Scholar Google Scholar

ผลงานพัฒนาวิชาการ
ปี ผลงานพัฒนาวิชาการ ระดับนานาชาติ รายละเอียด
2563 แนวทางการจัดการปัญหาภัยแล้งผ่านเครือข่ายท้องถิ่นในจังหวัดพะเยา -
2563 การอบรมหลักสูตร "นักจัดการความรู้จากงานวิจัยเพื่อชุมชน" 30 ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 -
2563 บทความ The Mechanisms of Tourism Management in Achieving Sustainable Development Goals (SDGs): The Case of Phulomlo and Networked Areas, Thailand
2563 บทความ "The Puzzle of ASEAN Instruments to Combat Human Trafficking"
2563 E-learning on Design Thinking (The Stock Exchange of Thailand) -
2563 การอบรม "โปรแกรมที่ 5 เทคนิคการขอทุนกับหน่วยบริหารและจัดการทุน บพข." -
2563 การอบรม "โปรแกรมที่ 3 เทคนิคการขอทุนกับสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)" -
2563 อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ "ก้าวสู่อาจารย์มืออาชีพ" -
2563 การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม (SROI) รุ่นที่ 1 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา -
2563 การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม (SROI): Advance and Practices รุ่นที่ 1 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา -
2563 การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม(SROI): Academic Writing รุ่นที่ 1 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา -
2563 Editor Team, WiMAYA: Interdisciplinary Journal of International Affairs