ผลงานพัฒนาวิชาการ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ "ก้าวสู่อาจารย์มืออาชีพ"

อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ "ก้าวสู่อาจารย์มืออาชีพ"