ผลงานพัฒนาวิชาการ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

การอบรม "โปรแกรมที่ 3 เทคนิคการขอทุนกับสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)"

การจัดอบรมโดยกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา