ผลงานพัฒนาวิชาการ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

การอบรม "โปรแกรมที่ 5 เทคนิคการขอทุนกับหน่วยบริหารและจัดการทุน บพข."

กิจกรรมอบรมโดยกองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา