ผลงานพัฒนาวิชาการ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

บทความ The Mechanisms of Tourism Management in Achieving Sustainable Development Goals (SDGs): The Case of Phulomlo and Networked Areas, Thailand

ไม่มี