ผลงานพัฒนาวิชาการ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

การอบรมหลักสูตร "นักจัดการความรู้จากงานวิจัยเพื่อชุมชน" 30 ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563

อบรมหลักสูตรการจัดการความรู้