ผลงานพัฒนาวิชาการ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

แนวทางการจัดการปัญหาภัยแล้งผ่านเครือข่ายท้องถิ่นในจังหวัดพะเยา

ภัยแล๎งเป็นปัญหาที่ได๎รับความสนใจมากขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งเกิดผลกระทบตํอหลายพื้นที่ทั่วโลกอันเป็น ผลมาจากสภาพอากาศที่แปรปรวน กรณีประเทศไทย พบวํา ภาคเหนือนั้นมีพื้นที่เสี่ยงภัยแล๎งมากกวําภูมิภาคอื่น ซึ่งจังหวัดพะเยาก็ได๎รับการจัดให๎เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยแล๎ง และประสบปัญหาที่สํงผลกระทบสําคัญตํอภาค การเกษตรเมื่อ พ.ศ.2559 บทความนี้จึงมุํงนําเสนอประเด็นสถานการณ์ปัญหาภัยแล๎งในจังหวัดพะเยา พร๎อมด๎วยการสํารวจ เอกสารราชการจากหนํวยงานราชการทั้งในสํวนภูมิภาคและสํวนท๎องถิ่น และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง เพื่อ รวบรวมข๎อมูลสถานะของเครือขํายความรํวมมือเพื่อแก๎ไขปัญหาภัยแล๎ง และแนวปฏิบัติเพื่อแก๎ไขปัญหา ดังกลําว จากนั้นนําเสนอกรอบแนวคิดสําหรับการดําเนินงานวิจัยในขั้นตํอไป จากการศึกษาข๎อมูลเบื้องต๎น พบวํา จังหวัดพะเยานั้นมีกลไกการรับมือภัยแล๎งที่มีโครงสร๎างของ องค์กรจากทุกภาคสํวนทั้งระดับจังหวัด และระดับท๎องถิ่น มีการกําหนดหน๎าที่ความรับผิดชอบอยํางชัดเจน แตํอยํางไรก็ตาม เมื่อพิจารณามาตรการเพื่อการจัดการปัญหาภัยแล๎งในปัจจุบัน จะเห็นได๎วําแนวทางปฏิบัตินั้น กําหนดภายใต๎กรอบของการจัดการสาธารณภัย ที่อาจจะเลยประเด็นการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ ซึ่งเป็น มาตรการระยะยาวที่นําไปสูํการแก๎ปัญหาอยํางยั่งยืน