ผลงานพัฒนาวิชาการ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขั้นพื้นฐาน

จัดทำอีเลิร์นนิ่ง