ผลงานพัฒนาวิชาการ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

การจัดการการเงินเพื่อสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นแบบบูรณาการ

หนังสือ “การจัดการการเงินเพื่อสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นแบบบูรณา การ” เล่มนี้ได้รวบรวมความรู้และบทเรียนที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างชุมชน ท้องถิ่น และนักวิชาการ ภายใต้การดาเนินงานของ 4 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การจัดการการเงินเพื่อ สวัสดิการชุมชนท้องถิ่นแบบบูรณาการ” ซึ่งเป็นความร่วมมือ ระหว่างมูลนิธิฮันซ์ ไซเดล และ คณะรัฐศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2. โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดการความรู้เพื่อการ สร้างเสริมสุขภาวะกลุ่มแรงงานนอกระบบ จังหวัดพะเยา (หลักประกันทางสังคม)” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สานักงานสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ (สสส.) และ คณะ รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ข 3. โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดการความรู้เพื่อการ สร้างเสริมสุขภาวะกลุ่มแรงงานนอกระบบ จังหวัดพะเยา (ความเป็นองค์กร)” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สสส. และ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 4. โครงการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาการประสานความ ร่วมมือ (Collaboration) ในการจัดสวัสดิการสังคมในท้องถิ่น: กรณีศึกษา จังหวัดน่านซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่ได้รับการ สนับสนุนทุนวิจัยจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) แม้ความรู้และบทเรียนที่ได้จากการดาเนินโครงการข้างต้นจะมี ปริมาณมากและซับซ้อน ทว่า หนังสือเล่มนี้ได้นาความรู้และบทเรียน ดังกล่าวมา “ย่อย” หรือแปลงให้เข้าใจง่าย เพราะหวังว่าอย่างน้อยจะได้ช่วย เป็นสื่อในการเผยแพร่ความรู้และบทเรียนที่เกี่ยวข้องไปในวงกว้างและ เหมาะสมกับผู้คนหลากหลายกลุ่ม นอกจากนี้ หนังสือเล่มนี้นาเสนอกรณีศึกษาจากจังหวัดพะเยาและ จังหวัดน่าน โดยในจังหวัดพะเยาจะเป็นกรณีศึกษาการจัดการสวัสดิการ ค การเงินโดยชุมชนใน 2 พื้นที่ ได้แก่ สถาบันการเงินชุมชนตาบลเวียง อาเภอ เชียงคา และ เครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน อาเภอดอกคาใต้ ในขณะที่ จังหวัดน่านจะเป็นกรณีศึกษาของการจัดการสวัสดิการการเงินที่มีชุมชน ท้องถิ่นเป็นผู้ประสานความร่วมมือเพื่อจัดการสวัสดิการการเงินที่ตอบสนอง ความต้องการของประชาชน ท้ายที่สุดนี้ ผู้เขียนขอขอบคุณทุกภาคส่วน องค์กร และทุกคนที่มี ส่วนร่วมในการจัดทาหนังสือ หรือเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ โดยเฉพาะมูลนิธิฮันซ์ ไซเดล แห่งสหพันธรัฐสาธารณรัฐเยอรมนี ที่เป็น ผู้สนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ทุกตัวอักษรที่ บรรจงร้อยเรียงในแต่ละบท ผู้เขียนระลึกถึงความร่วมมือและความช่วยเหลือ ที่ได้รับและซาบซึ้งอย่างยิ่ง ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ และ ดารารัตน์ คาเป็ง -----------------------------------