ผลงานพัฒนาวิชาการ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

การผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ ภาคการศึกษา 1/2561

พัฒนาการของวิชาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ แขนงสาขาวิชาของการปกครองเปรียบเทียบ วิธีการ เชิงเปรียบเทียบ การเปรียบเทียบประเด็นที่เลือก ระบบการเมือง รูปแบบของรัฐ รูปแบบของอ านาจ 3 ฝ่าย คือ นิติ บัญญัติ บริหาร ตุลาการ พฤติกรรมทางการเมือง การน าเอาความรู้ดังกล่าวมาท าความเข้าใจและเปรียบการเมืองการ ปกครองของประเทศต่าง ๆ