ผลงานพัฒนาวิชาการ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

การสอนรูปแบบสื่อผสม วิชารัฐศาสตร์เบื้องต้น

คำอธิบายรายวิชา ที่มาและความสำคัญของวิชารัฐศาสตร์ สาขาของวิชารัฐศาสตร์ แนวคิดพื้นฐานทางด้านรัฐศาสตร์ การเมือง อำนาจ รัฐ รัฐบาล ระบอบการปกครอง ปรัชญา และอุดมการณ์ทางการเมือง พื้นฐาน การค้นคว้าและวิธีการหาความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์