ผลงานพัฒนาวิชาการ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ในองค์การภาครัฐไทย: กุญแจแห่งความสำเร็จและบทเรียนจากประเทศตะวันตก

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ คือ กระบวนการที่องค์การมุ่งปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปและสามารถบรรลุเป้าหมายในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งการสร้างความเห็นพ้องเบื้องต้น ถือเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จในการวางแผน ยิ่งทุกฝ่ายมีความตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนมากเท่าไร ยิ่งเป็นผลดีต่อการปฏิบัติตามแผนมากขึ้นเท่านั้น ทว่าการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในองค์การภาครัฐไทยมีบริบทที่แตกต่างจากองค์การภาครัฐตะวันตก โดยเฉพาะการทำงานตามสายบังคับบัญชาและการกำหนดภารกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดที่ไม่ชัดเจน ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผู้บริหารจึงควรปรับบทบาทเป็นตัวกลางในการประสานความร่วมมือมากกว่าการสั่งการ รวมถึงมุ่งเน้นการสร้างความเห็นพ้องร่วมกัน เพื่อดำเนินการจัดวางทิศทางในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ขององค์การ ตลอดจนการคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะควบคู่กันไป