ผลงานพัฒนาวิชาการ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน: การปฏิบัติจริง หรือ แค่วาทกรรม

แนวคิดเรื่อง “การพัฒนาที่ยั่งยืน” มีจุดเน้นของการพัฒนาที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันใน 3 องค์ประกอบ คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนจึงได้รวบรวมบทความวิจัยระดับนานาชาติที่ท าการศึกษานโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน จ านวน 5 บทความ และแม้ว่าแต่ละบทความจะมีเนื้อหานโยบายที่แสดงจุดเน้นขององค์ประกอบการพัฒนาที่แตกต่างกันออกไป แต่บทความทั้งหมดต่างก็อยู่ภายใต้ร่มกระบวนทัศน์เดียวกัน นั่นคือ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” นอกจากนี้ ผู้เขียนยังได้ท าการวิพากษ์และสรุปสาระส าคัญจากบทความ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน านโยบายการพัฒนาที่ ยั่งยืนไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป